MENU

1.0 MANUAL OSC 3.0 (Klik Di Sini)

2.0 SENARAI SEMAK OSC
PERHATIAN! Hanya borang yang tersenarai di bawah sahaja yang diterimapakai untuk semakan Bahagian Pusat Setempat OSC, MPT seperti berikut: 

3.0 Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak(Pindaan)2014
4.0 Borang G
5.0 Kebenaran Merancang
      5.1 BORANG A - PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
      5.2 KM01- SENARAI SEMAK KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR (PEMBANGUNAN BERCAMPUR/SKIM)
      5.3 BORANG JPPB - KM-95 PENGIRAAN FI
      5.4 KM02 - PELAN PERTAPAKAN 2017
      5.5 KM03 - PELAN PERTAPAKAN - BILLBOARD 2015b
      5.6 KM07 - PELAN LANDSKAP
      5.7 KM08 - PELAN PENAMAAN TAMAN DAN JALAN 2017
      5.8 SYARAT PELAN PERTAPAKAN
6.0 Pelan Bangunan
      6.1 BORANG G 01A - BAYARAN PELAN
      6.2 BORANG G 02 - PELAN BANGUNAN (PINDAAN MINOR)
      6.3 BORANG G 06 A - SEMAKAN PERMOHONAN SKIM (CFO)
      6.4 KB01 - PELAN BANGUNAN
      6.5 KB02 - PELAN BANGUNAN (KEDIAMAN SESEBUAH)
      6.6 KB03 - BILLBOARD MINIPOLE UNIPOLE_2015b  
     
6.7 KB04 -  MENARA TELEKOMUNIKASI
      6.8 KB06 - PELAN KONKRIT TETULANG (RC)   
     
6.9 PELAN BANGUNAN (PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG)
7.0 Pelan Kejuruteraan
      7.1 Borang A - Kerja Tanah
    
  7.2 Borang C -Kerja Tanah Kecil
     
7.3 KJ03 - Kerja Tanah
     
7.4 KJ04 - Kerja Tanah (Semakan Terperinci)
      7.5 KJ05 - Jalan dan Parit  
      7.6 KJ06 - Jalan dan Parit (Semakan Terperinci)
      7.7 KJ07 - Pelan Lampu Jalan
      7.8 Senarai Semak Baharu

8.0 Pembangunan Tanah
      8.1 Lampiran C - Keterangan Butiran Hakmilik
      8.2 PT01 - Pecah Sempadan dan Ubah Syarat 124A
      8.3 PT02 - Serah Berimilik Semula 204D
      8.4 PT03 - Pelan Pinta Ukur (124A & 204D)
      8.5 PT03(A) - Pelan Pinta Ukur

ccc1-senarai_semak_notifikasi_new1.pdf
CCC2-Senarai Semak Pemeriksaan Interim-PSP
(Dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut)
CCC3-Senarai Semak Pemeriksaan Akhir - PSP
(Dalam proses kemaskini, sila hubungi OSC MPT untuk maklumat lanjut)
ccc4-senarai_semak_pendepositan_ccc_new1.pdf
Semakan OSC Online
Senarai Kakitangan OSC
Borang Urusan Pentadbiran di PTG & PDT Negeri Perak
Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF)
Tambahan : SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN (SPAH) (Klik Sini)
BUKU PANDUAN CEKAP TENAGA (Klik Sini)